%
×
Poklanjamo Vam

promotivni kod sa 15% popusta koji možete iskoristiti u Mona online prodavnici! 

Korisnički servis - Pravo na odustajanje/Povraćaj robe

Potrošač ima pravo odustati od ugovora sklopljenog na daljinu u roku od 14 dana od trenutka kada roba stigne u zemlju Potrošača ili treće strane koju odredi Potrošač, a koja nije prevoznik, bez navođenja razloga i dodatnih troškova (u daljem tekstu: odustajanje od ugovor).

Potrošač pravo na odustajanje od ugovora ostvaruje izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustajanje od ugovora na daljinu, a koji je dobio u paketu s isporučenim stvarima, odnosno izvan poslovnog prostora ili na drugi nedvosmislen način (u daljnjem tekstu: obrazac za odustajanje).

Izjava o odustajanju od ugovora u slučaju ugovora zaključenog na daljinu smatra se blagovremenom ako se prodavaču pošalje poštom, na adresu sjedišta kompanije, u roku iz stava 1. ovog člana.

Izjava o odustajanju od ugovora ima pravno dejstvo od dana slanja Prodavaču.

Potrošač snosi teret dokazivanja da je postupio u skladu s odredbama ovog člana, kako bi ostvario pravo na odustajanje od ugovora.

Nakon isteka razdoblja od 15 dana od trenutka kada roba stigne u stanje Potrošača, odnosno treće strane koju odredi Potrošač, a koja nije prevoznik, pravo Potrošača da odustane od ugovora prestaje.

Potrošač je dužan robu vratiti Prodavaču bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je prodavaču poslao obrazac za odustajanje od ugovora. Potrošač snosi samo izravne troškove povrata robe, osim ako razlog povrata nije prodavac. Potrošač je jedini odgovoran za oštećenu vrijednost robe koja nastaje rukovanjem robom na način koji nije adekvatan, odnosno premašuje ono što je neophodno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcionalnosti robe.

U slučaju ostvarivanja prava na odustajanje od ugovora, prodavatelj je dužan bez odlaganja vratiti najkasnije primljene uplate od potrošača, a najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je dobio obrazac za odustajanje od ugovora. Prodavatelj vrši povrat sredstava koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji. Prodavatelj može odgoditi povrat dok ne primi vraćenu robu ili dok potrošač ne dostavi dokaz o slanju robe prodavaču.

U slučaju povrata predmeta koji su predmet Ugovora o prodaji na daljinu i posljedičnog povrata potrošaču koji je platio jednom od platnih kartica, djelomično ili u cijelosti, bez obzira na razlog povrata, Mona je dužna izvršiti povrat putem VISA, EC / MC i Maestro način plaćanja, što znači da će banka na zahtjev Prodavca vratiti novac na račun vlasnika kartice ili će uplaćena sredstva vratiti na tekući račun kupca.

Odustajanjem od ugovora se ne smatra:

Ako Potrošač ne preuzme pošiljku nakon narudžbe određenog artikla putem Internet prodavnice Mona i narudžbenicu potvrdi Internet prodavnica Mona, nakon dva pokušaja dostave od strane kurirske službe s kojom je Mona zaključila ugovor o ekspresnim uslugama u domaćem prometu, da se potrošač nije povukao iz ugovora. U skladu sa zakonom, ako kupac ne preuzme naručene artikle, kupoprodajni ugovor se raskida zbog kršenja ugovorne obaveze preuzimanja robe i plaćanja kupoprodajne cijene od strane kupca, a prodavac ima pravo na naknadu štete, prema opštim pravilima o naknadi. Obaveza plaćanja štete smatra se dospjelom od trenutka nastanka štete. Dakle, u slučaju neprihvatanja pošiljke, Potrošač je dužan prodavaču nadoknaditi štetu, u visini troškova prijevoza.

Da bi naručeni vratili ili zamenili artikl, potrošači bi trebalo da se kontaktiraju sa prodavcem putem telefona 051/226-380 ili slanjem elektronske pošte sa njihovim ličnim podacima (ime i prezime i kontakt telefon) na mejl onlineba@mona.rs

Obrazac/izjavu o odustanku možete preuzeti OVDJE.