Во согласност со Законот за заштита на потрошувачите, MONA ДООЕЛ, го информира потрошувачот за следново:

Седиштето на MONA ДООЕЛ е во Кеј 13-ти ноември ГТЦ 2/лок34 сек-5 приземје 91000 Скопје, Република Северна Македонија. Сите можни поплаки може да се испратат на наведената адреса, по е-пошта адреса monamk@monaonline.com или телефонски број +38923231905 во периодот од 8-16ч секој работен ден.

Со нарачка на понудената ставка MONA ДООЕЛ склучи договорна врска со трговецот, кој го склучи договорот на купување на далечина. Во овој случај, потрошувачот ужива посебна заштита во согласност со законот. Потрошувачот има право да се повлече од склучениот договор на растојание во рок од 14 дена од моментот кога стоката ќе пристигне во поседување на потрошувачот, односно трето лице назначено од потрошувачот, кое не е превозник (во натамошниот текст: повлекување од договорот). Потрошувачот има право на повлекување од договорот со изјава што може да ја даде на посебен образец за повлекување од договор склучен на далечина или на друг недвосмислен начин (на во натамошниот текст: образец за повлекување). Изјавата за повлекување од договор за далечина се смета за навремена ако е испратена до трговецот во во рок од 14 дена од моментот кога стоката ќе пристигне во земјата на потрошувачот, односно трето лице назначено од потрошувачот, кое не е превозник. Изјава на повлекувањето од договорот произведува правно дејство дадено кога е испратено до трговецот. Товарот на докажување дека тој постапил во согласност со горе наведената работа остварување на правото на повлекување од договорот, зависи од потрошувачот.

Трговецот е должен да ја изврши услугата или во рок од 30 дена од денот на склучување на договорот за далечина и договорот склучен надвор од деловните простории испорака на стоки, освен ако не е поинаку договорено. Трговецот е должен без одлагање да го извести потрошувачот да ја достави договорената стока или да ја обезбеди договорни услуги не се можни.

Доколку потрошувачот го оствари правото да се повлече од договорот, се смета дека договорот не е склучен. MONA ДООЕЛ има договор со курирската служба на Falcon logistic и потрошувачот може да му ја испрати стоката на трговецот во случај жалби за непочитување.

 

Обврски на трговецот во случај на повлекување од договорот

Трговецот е должен да ги врати исплатите што ги примил од потрошувачот без одлагање, а најдоцна во рок од 14 дена од денот кога го добил образецот за повлекување.

Трговецот прави поврат на средства со користење на истите средства за плаќање што ги користел потрошувачот во првичната трансакција, освен ако потрошувачот не се согласил изрично користејќи друго платежно средство и под услов потрошувачот да не сноси никакви трошоци поради таквото враќање. Исклучително, трговецот не е должен да надомести дополнителни трошоци кои произлегуваат од изречното барање на потрошувачот за достава што отстапува од најевтината вообичаена испорака што понудени од трговецот.

Трговецот може да го одложи повратот додека не ја добие вратената стока или додека потрошувачот не достави доказ дека ја испратил стоката до трговецот, во зависност од кои прво се јавува, освен ако трговецот не понудил самиот да ја преземе стоката.

Трговецот на свој трошок ја презема стоката што му била доставена на потрошувачот во неговиот дом за време на склучување на договорот надвор од деловната активност просторија ако стоката по својата природа не може да се врати на вообичаен начин преку поштенскиот оператор.

 

Обврски на потрошувачите во случај на повлекување од договорот

Потрошувачот е должен да ја врати стоката на трговецот или на лице овластено од трговецот, без одлагање, а најдоцна во рок од 14 дена од денот кога ја испратил образец за повлекување.

Стоката ќе се смета за вратена во рокот ако потрошувачот ја испратил стоката пред истекот на периодот од 14 дена од денот кога тој го испратил образецот за повлекување. Потрошувачот ги сноси само директните трошоци за враќање на стоката, освен ако трговецот не се согласи да ја сноси или не е претходно известен потрошувач дека потрошувачот е должен да им исплати. Потрошувачот е единствен одговорен за оштетената вредност на стоката што произлегува од ракувањето со стоката на начин што не е адекватен, односно го надминува потребното за утврдување на природата, карактеристиките и функционалноста на стоката. Потрошувачот нема одговара за намалената вредност на стоката во случај трговецот да не го известил за правото да се повлече од договорот.