Продажба на рати преку платежни картичкжи на Дајнерс под следниве услови:

  1. на 3 рати за купување износи од 1500 до 5000 денари;
  2. на 6 рати за купување износи од 5000 до 30.000 денари и
  3. на 10 рати за купување износи од 30.000 до 60.000 денари.

На барање на потрошувачот, продавачот може да го овласти потрошувачот да плати за купената стока на помал број на рати од наведениот број на рати.