Откако курирската служба ќе ви ја достави пратката, ве молиме проверете го производот и доколку на него има видливи оштетувања (искинати делови или нагмечување) или производот не е во согласност со вашата нарачка, ве молиме да не побарате телефонски на бројот +38923231905  или да ни испратите емаил monamk@monaonline.com со свои податоци (име, презиме и телефон) на адресата Кеј 13 Ноември, и да ги наведете причините поради кои сакате да направите замена/враќање на пакетот. Ве молиме да не контактирате најдоцна во рок од 24 часа од приемот на пратката.

Продавачот ќе потврди во рок од  5 дека жалбата е примена. Во рок од  8 дена од денот на приемот на жалбата, продавачот ќе го извести потрошувачот во писмена форма или по електронски пат за одлуката (прифатен или одбиен приговор на потрошувачот во врска со сообразноста на ставката), како и можниот начин на решавање на жалбата во согласност со Законот за заштита на потрошувачите (враќање на средства, соодветно намалување на цената, замена или поправка на статијата). Рекламации ќе бидат решени во рок од 15  дена од денот на приемот на жалбата. Продавачот ќе стори се што е во негова моќ да ја реши спорната ситуација, сè со цел да ги отстрани предметните недостатоци.

Рекламационен лист